Zásady spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPOLOČNOSŤOU

Spoločnosť by Vás rada informovala o dôležitých otázkach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou , a to najmä v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

V prípade Vášho záujmu o komplexné informácie k spracúvaniu Vašich osobných

údajov, môžete si ich pozrieť na webovom sídle spoločnosti , www.leadsystem.sk

 

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov (teda, kto spracúva Vaše osobné údaje)?

Prevádzkovateľom je

2. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

Finančné sprostredkovanie:

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. O finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu, na účely výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi samostatným finančným agentom a jeho podriadeným finančným agentom, pre ktorého vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností finančného agenta.

 

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu:

Plnenie povinností a kontrola plnenia týchto povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu. 

Marketing: Propagácia spoločnosti , jej služieb a ňou poskytovaných produktov, ak nejde o činnosti finančného sprostredkovania vykonávané spoločnosťou v zmysle § 2. ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní.

 

3. Aké osobné údaje spracúva ?

V prípade nasledovných účelov spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

Finančné sprostredkovanie: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na účel finančného sprostredkovania, osobitne na účel zisťovania a zaznamenávania požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania,

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: identifikačné, kontaktné a platobné údaje, kópie dokladov, informácie o účasti v hre, technologické údaje, údaj či ide o politicky exponovanú osobu, sankcionovanú osobu, údaj o konečnom užívateľovi výhod, údaje o obchode/obchodnej transakcii, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel 

Marketing: identifikačné a kontaktné údaje, technologické údaje, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.

 

4. Odkiaľ a na základe akej požiadavky získame Vaše osobné údaje?

Finančné sprostredkovanie: od dotknutej osoby / zákonná požiadavka,

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: od dotknutej osoby,

z verejne dostupných zdrojov, z monitorovania obchodného vzťahu a od našich

partnerov / zákonná požiadavka,

Marketing: od dotknutej osoby / poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné / neide ani o zmluvnú ani o zákonnú požiadavku.

 

5Na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje?

Finančné sprostredkovanie: plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona o finančnom sprostredkovaní,

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: plnenie zákonnej povinnosti,

Marketing: súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

6. Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov?

Finančné sprostredkovanie: 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: počas poskytovania služby finančného sprostredkovania 5 rokov od začiatku poskytovania služby finančného sprostredkovania alebo vykonania obchodu, pri ktorom bola poskytnutá služba finančného sprostredkovania, resp. aj dlhšie, ak o to požiada osobitný orgán (Finančná spravodajská jednotka),

Marketing: 5 rokov od udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu.

7. Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov?

Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú Vaše práva ako dotknutej osoby, ktoré si môžete uplatniť voči spoločnosti ako prevádzkovateľovi: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na presnosť údajov, právo podať sťažnosť.

 

8. Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak ste našej spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, tento súhlas je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môžete vykonať obdobne, ako ste ho udelili, t.j. zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov spoločnosti

 

9. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytuje spoločnosť nasledovným kategóriám príjemcov:

Oprávneným osobám: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, a to:

1. Sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť  zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní, teda dodávatelia spoločnosti

2. Iným prevádzkovateľom: Finportal, a.s., príslušným finančným inštitúciám

10. Kde sa môžete obrátiť s uplatnením Vašich práv a ako?

So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť alebo jej zodpovednú osobu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@leadsystem.sk alebo písomne na adresu spoločnosti , , . Svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.