Poistenie podnikateľov. Vyhnite sa chybám, ktoré vás môžu vyjsť draho.

Na Slovensku je aktuálne registrovaných viac ako 220 000 živnostníkov. Keďže táto skupina podnikateľov pri svojom podnikaní ručí celým svojím majetkom, patrí medzi najohrozenejšiu skupinu. Ak by sme mali odpovedať na otázku, ktorý podnikateľ potrebuje svoje podnikanie poistiť, odpoveď by bola jednoznačná. Každý.

Poistenie podnikateľov by malo byť samozrejmosťou pre každého, kto podniká, pričom základom je mať poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na zdraví a majetku. Napriek tomu, že väčšina podnikateľov si dôležitosť poistenia uvedomuje, pri nastavení poistnej zmluvy sa dopúšťa mnohých chýb, ktoré v prípade poistnej udalosti môžu jeho podnikanie výrazne ohroziť.

Urobte preventívne opatrenia

Poistiť si len majetok nestačí

Zásadnou chybou je, že podnikateľ si poistí len svoj majetok a nezváži potrebu poistiť si zodpovednosť za škodu. Ak však on alebo jeho zamestnanec nedopatrením spôsobí škodu či už zamestnávateľovi, zmluvnému partnerovi, alebo klientovi, náklady na takúto škodu sa môžu vyšplhať veľmi vysoko. Získať náhradu škody je možné od zamestnanca v zmysle Zákonníka práce len do 4-násobku jeho priemerného zárobku. Ak je spôsobená škoda vyššia alebo nie je krytá zo zodpovednosti zamestnanca, práve poistenie zodpovednosti za škodu je presne ten produkt, ktorý môže pomôcť s náhradou škody. Poisťovňa v takýchto prípadoch zabezpečí celé preverenie škody, jej právne preskúmanie a vyčíslenie, a ak existuje právny nárok od poškodeného, tak poisťovňa takúto škodu uhradí v zmysle poistnej zmluvy. Podnikateľovi tak poisťovňa okrem nečakaných finančných nákladov ušetrí aj mnoho starostí so zisťovaním oprávnenosti nároku poškodeného. Pri poistení majetku je zas dôležité uvedomiť si, že poisťovňa nepoisťuje majetok ako taký, ale určité riziká ku ktorým môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Medzi tie najčastejšie patrí požiar, víchrica, krupobitie a iné živelné pohromy či krádež alebo vandalizmus.

Cena vs. poistné krytie

Mnoho podnikateľov zohľadňuje pri výbere poistenia podnikateľov cenu a snaží sa v rámci optimalizácie nákladov túto cenu čo najviac znížiť.Snaha o zníženie ceny poistného sa však odrazí na rozsahu poistného krytia zo strany poisťovne. Pri dojednávaní poistenia, v súvislosti so stlačením ceny za poistenie, sa tiež  stretávame s tendenciou uvádzať nižšie ceny majetku. Tu sa však podnikateľ dostáva do rizika podpoistenia majetku, čo sa mu vypomstí pri škodovej udalosti. Poisťovňa v takom prípade po vzniku škody prešetruje reálnu cenu majetku (auta, nehnuteľnosti, zariadenia) a ak zistí, že je cena vyššia, ako bola dojednaná poistná suma, tak v rovnakom pomere kráti poistné plnenie a uplatní podpoistenie. Tento fakt pri vzniku škodovej udalosti často prekvapí podnikateľa, ktorý musí značnú časť nákladov zo škody uhradiť z vlastných prostriedkov napriek tomu, že roky platil poistné a domnieval sa, že je krytý pre prípad nečakaných škôd. Ak teda podnikateľ dojednáva poistenie, je nutné si okrem ceny všímať aj to, čo je zahrnuté do poistného krytia, či sú tam tie riziká, ktoré pre svoje vlastné podnikanie považuje za ohrozujúce.

Poistenie je síce určitou nákladovou položkou, no suma, ktorú podnikateľ zaplatí za poistenie je rádovo nižšia ako suma za škodu, ktorú môže spôsobiť. Ak poistenie podnikateľov ešte nemáte alebo uvažujete nad jeho zmenou, radi vám s tým pomôžeme. Rýchle porovnanie si viete urobiť aj TU.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.